شیوه و روش آموزش‌های آبی

گسترش آموزش‌های آبی و ارتقاء سواد آبی، یکی از مؤلفه‌های کلیدی در نیل به‌سوی مدیریت پایدار منابع آبی می‌باشد.

امری که همانند پروژه‌های دیگر بخش آب و شاید عمیق‌تر از آن‌ها؛ نیاز به روش‌شناسی، مطالعات و کار تخصصی دارد تا ضمن فاصله‌گیری از اقدامات صرفاً تبلیغاتی، بتواند اثربخشی و کارایی مناسبی داشته باشد.

قطار آموزش‌های آبی ویژه نسل جدید، در قالب آموزش‌های پایه، در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به یازدهمین سال از آغاز حرکـت خود می‌رسد. این سـال تحصـیلی، از یـک منظـر تفاوتی اساسی با سال‌های قبل دارد: تداوم اقدامات پیشگیرانه ناشی از شیوع Covid-19که بخش بزرگی از سال تحصیلی و چه‌بسا کل آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این امر از یک سو به مثابه چالشی برای آموزش‌ها و از سوی دیگر فرصتی برای حرکت به سمت زیرساخت‌هایی در حوزه آموزش‌های مجازی و دیجیتالی است. این تفاوت کلیدی موجب می‌شود تا بتوان گفت که آغاز آموزش‌های مربوط به ارتقاء سواد آبی (داناب و انسان و محیط‌زیست) در سـال تحصیلی جاری (۱۳۹۹) به نحوی، ریل‌گذاری جدید و اجرایی نوین به نسبت اجرا در سال‌های قبل می‌باشد.

تشریح ابعاد این امر، در قالب شیوه نامه طرح که در دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران و با همکاری مشاور ملی طرح، تنظیم گردیده، در پایان مرداد ماه ۱۳۹۹ به کلیه روابط عمومی های بخش آب کشور ارسال گردیده است.

متن کامل شیوه نامه طرح سواد آبی از اینجا قابل دریافت است.

 
کد خبر: 4205
  تاریخ خبر : 1399/07/20
 منصوری
 403