آموزش 25 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی صلحا در قالب طرح داناب

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: 25 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی صلحا واقع در منطقه چهار آموزش و پرورش تهران در قالب طرح داناب تحت آموزش و آگاه سازی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "هیلدا زنده دل" با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: با هماهنگی به عمل آمده با مجتمع آموزشی صلحا منطقه چهار، 25 نفر از دانش آموزان این مجتمع به همراه معلمان این مجتمع آموزشی در راستای طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) در محل سد لتیان مورد آموزش و آگاه سازی قرار گرفتند.

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) یادآور شد: قرار است دانش آموزان در این طرح پس از آشنایی با اهداف طرح داناب، نسبت به انتقال مفاهیم و اجرای آن در سطح خانواده اقدام کنند تا با انجام این مهم سطح آگاهی دانش آموزان و خانواده هایشان افزایش یابد.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه آب گفت: همواره باید به مصرف هوشمندانه آب در بخش های مختلف از جمله خانه و مدرسه  توجه کرد و در نهایت با همکاری دانش آموزان و فرهنگسازی در میان این قشر، نسبت به جلب مشارکت همگانی اقدام کرد.

وی با اشاره به تاثیرگذاری این طرح گفت: با این اقدام دانش آموزان با حضور در محل سد لتیان شرایط آبی و کاهش منابع اب را از نزدیک مشاهده کرده و نسبت به افزایش آگاهی و روش های مدیریت مصرف آب اقدام شد.

زنده دل تاکید کرد: کاهش سطح آب در سد لتیان و نبود ذخیره برفی در منطقه به وضوح مشخص بود که موجب درک بیشتر دانش آموزان نسبت به موضوع اب و افزایش حساسیت آنان شد.

کارشناس آموزش همگانی داناب در پایان با بیان اینکه در این بازدید وضعیت کنونی منابع آب برای دانش آموزان تشریح شد، خاطرنشان کرد: آب در تمدن بشری، آب در ادیان مختلف، چرخه اب در طبیعت، وضعیت منابع آب در ایران و جهان، مصرف صحیح منابع آبی و غیره توضیحات کاملی ارائه شد.

کد خبر: 2982
  تاریخ خبر : 1397/12/12
 258