آموزش بیش از 200 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی مهدوی در قالب طرح داناب

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: بیش از 200 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی مهدوی واقع در منطقه یک تهران در قالب طرح داناب تحت آموزش و آگاه سازی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی، "هیلدا زنده دل" با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: با هماهنگی به عمل آمده با مجتمع آموزشی مهدوی منطقه یک، بیش از 200 نفر از دانش آموزان این مجتمع در راستای طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) مورد آموزش قرار گرفتند.

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) یادآور شد: قرار است دانش آموزان در این طرح پس از آشنایی با اهداف طرح داناب، نسبت به انتقال مفاهیم و اجرای آن در سطح خانواده اقدام کنند تا با انجام این مهم سطح آگاهی دانش آموزان و خانواده هایشان افزایش یابد.

وی افزود: در این بازدید "مصطفی دهقان" مجری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد درویش" عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، "علی مهدی زاده" مدیر مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی و تجهیزات آبیاری و زهکشی و "مهدی نیرو بخش" کارشناس دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو به عنوان مدرس اقدام به آگاه سازی دانش آموزان در بخش های مختلف نمودند.

کارشناس آموزش همگانی داناب در پایان با بیان اینکه در این بازدید وضعیت کنونی منابع آب برای دانش آموزان تشریح شد، خاطرنشان کرد: آب در تمدن بشری، آب در ادیان مختلف، چرخه آب در طبیعت، وضعیت منابع آب در ایران و جهان، مصرف صحیح منابع آبی و غیره توضیحات کاملی ارائه شد.

کد خبر: 2978
  تاریخ خبر : 1397/12/12
 145