در راستای طرح دانش آموزی نجات آب (داناب)؛

15 نفر از دانش آموزان پژوهشگر موسسه فرآیند ترسیم فردا در قالب طرح داناب آموزش دیدند

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) گفت: 15 نفر از دانش آموزان موسسه فرآیند ترسیم فردا در قالب طرح داناب تحت آموزش و آگاه سازی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "هیلدا زنده دل" با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: با هماهنگی به عمل آمده با موسسه فرآیند ترسیم فردا، 15 نفر از دانش آموزان پژوهشگر به همراه مربیان این موسسه در راستای طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) در محل سد لتیان مورد آموزش و آگاه سازی قرار گرفتند.

کارشناس آموزش همگانی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) یادآور شد: قرار است دانش آموزان در این طرح پس از آشنایی با اهداف طرح داناب، نسبت به انتقال مفاهیم و اجرای آن در سطح خانواده اقدام کنند تا با انجام این مهم سطح آگاهی دانش آموزان و خانواده هایشان افزایش یابد.

وی با اشاره به تاثیرگذاری این طرح گفت: با این اقدام دانش آموزان با حضور در محل سد لتیان شرایط آبی و کاهش منابع آب را از نزدیک مشاهده کرده و روش های مدیریت مصرف آب به آنان آموزش داده شد.

زنده دل تصریح کرد: دانش آموزان با یک نگاه ویژه تحقیقاتی بازدید کردند که پس از این بازدید پیشنهادات و راهکارهای ابداعی در خصوص مصرف بهینه آب را به شرکت آب منطقه ای تهران انعکاس دهند.

کارشناس آموزش همگانی داناب در پایان با بیان اینکه در این بازدید وضعیت کنونی منابع آب برای دانش آموزان تشریح شد، خاطرنشان کرد: آب در تمدن بشری، آب در ادیان مختلف، چرخه آب در طبیعت، وضعیت منابع آب در ایران و جهان، مصرف صحیح منابع آبی و آموزش مدیریت مصرف از جمله مواردی بود که در این دوره آموزشی یک روزه ارائه گردید.

کد خبر: 2981
  تاریخ خبر : 1397/12/12
 178