• آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب
  مرکز تلفن شرکت : 81751

  صندوق پستی: 116-11155

  فاکس: 88966555
  صفحه الکترونیکی : www.thrw.ir

  پست الکترونیکی: info@thrw.ir

  روابط عمومی:

  تلفن  : 88961722

  فاکس : 88952164